فراتحلیل مقایسه ی حافظه و اعتماد به حافظه در افراد مبتلا به افسردگی و وسواس با افراد بهنجار (2006-2016)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اختلالات هیجانی می توانند فرایندهای شناختی از جمله توجه و حافظه را تحت تاثیر قرار دهند و تاثیر رویدادهای استرس زا را بر عملکرد شناختی افزایش داده، تعداد دفعاتی را که این رویدادها بازیابی می شوند را افزایش دهند. هدف این مطالعه فراتحلیل مطالعاتی بودکه حافظه و اطمینان به حافظه را در افراد افسرده، وسواسی و بهنجار را در طی سالهای 2066 تا 2016 مقایسه کرده اند. برای این منظور، طی یک پژوهش فراتحلیلی، از بین مقالات منتشر شده در مجلات علمی-پژوهشی و همایش های علمی طی یک دهه ی اخیر (2006-2016) که به مقایسه حافظه و اطمینان به حافظه در  افراد افسرده، وسواس و بهنجار جمعیت ایرانی پرداخته و در پایگاه نشریات علوم ادواری، پورتال علوم انسانی، ایران داک (وب سایت مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، اس آی دی، پابمد، مگیران، سیویلکا و گوگل اسکولار نمایه شده بودند، 26 مقاله که واجد معیارهای درون گنجی این پژوهش بود انتخاب شد. فراتحلیل اطلاعات خلاصه شده ی این پژوهش ها، حاکی از تفاوت حافظه و اطمینان به حافظه در نمونه وسواس و افسرده با نمونه بهنجار است. با توجه به سطح معناداری، تفاوت میان نمونه ی افسرده، وسواس و بهنجار در حافظه و اطمینان به حافظه ی معنادار به نظر می رسد که تجربیات قبلی و دانش فراگیر طرحواره ای کلی بر حافظه ی ما تاثیر می گذارد و تلفیق اطلاعات شخصی که از منابع اطلاعاتی متعدد به دست آمده یک جز اصلی در تفکر پیچیده و رده بالا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Meta-Analysis of Comparision of memory and memory confidence in depressed and obsessive-compulsive people (2006 to 2016)

چکیده [English]

Emotional disorders can affect cognitive processes such as attention and memory, and increase the impact of stressful events on cognitive performance, increasing the number of times that these events are retrieved. The aim of this study was The Meta-Analysis of Comparision of memory functions and memory confidence in depressed, obsessive-compulsive and normal people during the years 2006 to 2016. For this purpose, in a meta-analysis study, from articles published in scientific journals And scientific conferences over the past decade (2006-2016) that compare memory and  memory confidence in depressed, obsessive and  normal people of  Iranian populations, and in the periodical science journals, Human Sciences Portal, Iran Dak (website of the Documentation Center and The scientific degrees of Iran), SID, Pabmaed, Magiran, Sivilka and Google Scholar were indexed, 26 papers were selected which met the criteria for  this study. The meta-analysis of  the summary information of  these studies suggests a difference in memory and confidence Memory in the sample of obsessive and depressed  samples with  normal samples. With  regard to the meaningful level, the difference between the depressed, obsessive compulsive and  normal sample in memory and confidence memory was meaningful. It seems  that our  previous experience and comprehensive knowledge of  the general schema affect on our  memory And the integration of  personal  information derived from multiple sources of information is a major element in complex thinking and high-level thinking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • meta-analysis
  • memory
  • memory confidence
  • depressed people
  • obsessive-compulsive people
  • normal people