رابطه ی ادراک بیماری، امید و بخشودگی در روابط بین فردی با شدت علایم در بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر(IBS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سندرم روده ی تحریک پذیر یکی از شایعترین اختلالات عملکردی گوارشی است که تقریبا 10 تا 15 درصد جمعیت عمومی را درگیر می کند و بار بیماری قابل توجهی را به دوش سیستم بهداشتی، بیماران و خانواده های آن ها تحمیل می نماید. عوامل روان شناختی و اجتماعی نقش مهمی در سبب شناسی و درمان این اختلال دارند. هدف این پژوهش بررسی رابطه ی ادراک بیماری، امید و بخشودگی در روابط بین فردی با شدت علایم بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر بود. برای این منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 70 نفر (20 مرد و 50 زن) از مراجعه کنندگان درمانگاه اختلالات عملکرد گوارشی مرکز تحقیقات روان تنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر ادراک بیماری، امید، بخشودگی در روابط بین فردی و شدت علایم گوارشی سندرم روده ی تحریک پذیر مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد شدت علایم گوارشی رابطه ی معناداری با ادراک بیماری، امید و بخشودگی در روابط بین فردی دارد و شدت علایم گوارشی در سندرم روده ی تحریک پذیر توسط نمره واریانس بخشودگی، امید و ادراک بیماری قابل پیش بینی است. یافته های مطالعه حاضر از روابط خرده مقیاس های ادراک بیماری، امید، بخشودگی با شدت علایم  سندرم روده تحریک پذیر حمایت می کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Illness Perception, Hope and Forgiveness in Interpersonal Relationships with Symptom Severity in Patients with Irritable Bowel Syndrome (IBS)

چکیده [English]

Irritable bowel syndrome is a common functional gastrointestinal disorder that affects approximately 10%-15% of the population. IBS has a significant burden of disease on health system, patients and their families. Psychological and social factors have important role on etiology and treatment of IBS. The aim of present study was investigation on the relationship between illness perception, hope and forgiveness in interpersonal relationships with symptom severity in patients with irritable bowel syndrome. Type of study was descriptive and correlational and subjects of study were 70 (20 men, 50 women) patients who referred to functional gastrointestinal clinic of psychosomatic research center of Isfahan university of medical sciences and gastroenterology clinics of Isfahan city. The patients selected by available sampling and evaluated by illness perception, hope, forgiveness in interpersonal relationships and gastrointestinal symptom severity of IBS. Results showed that symptom severity of IBS have significant correlations with illness perception, hope and forgiveness in interpersonal relationships. Symptom severity of IBS could predicted by score variation of forgiveness, hope and illness perception. Findings of present study supported the relations of subscales of illness perception, hope and forgiveness with symptom severity of irritable bowel syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irritable bowel syndrome
  • illness perception
  • hope
  • forgiveness in interpersonal relationship
  • Symptom severity