ارتباط بین شفقت به خود و رفتارهای اختلال خوردن با میانجیگری کمالگرایی و نارضایتی بدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اختلال خوردن به عنوان رفتارها و نگرشهای نادرست خوردن اطلاق می‌شود که به صورت یک زنجیره اختلال در غذا خوردن تعریف می‌شود. نقش متغیرهای روان شناختی مثبت و منفی در بروز اختلالات خوردن از سوی محققان حوزه سلامت عمومی مورد توجه جدی قرار گرفته است. هدف این مطالعه ارایه ی مدل مفهومی و آزمون آن برای رفتارهای خوردن بر اساس شفقت به خود، کمال‌گرایی و نارضایتی بدنی بود.برای این منظور طی یک پژوهش توصیفی 245 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه  بوعلی سینا همدان به شیوه ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و از نظر شفقت به خود، رفتارهای اختلال خوردن، نارضایتی بدنی و کمال‌گرایی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بررسی روابط متغیرها با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان داد متغیر شفقت به خود، با کمال‌گرایی و نارضایتی بدنی ارتباط مستقیم دارد و با رفتارهای خوردن از طریق کمال‌گرایی و نارضایتی بدنی ارتباط غیرمستقیم دارد. کمال‌گرایی به طور مستقیم با نارضایتی بدنی و رفتارهای خوردن ارتباط مستقیم و از طریق نارضایتی بدنی با رفتارهای خوردن ارتباط غیرمستقیم دارد. نارضایتی بدنی نیز با رفتارهای خوردن ارتباط مستقیم دارد.  به طور کلی می‌توان گفت در شفقت به خود اهداف و استانداردها در سطح مورد انتظار هستند و از ایده‌آل و کامل بودن اجتناب می‌شود بدین ترتیب با کمال‌گرایی و نارضایتی بدنی همبستگی منفی دارد و می‌تواند با تاثیر گذاشتن بر این متغیرها باعث کاهش میزان کمال‌گرایی و نارضایتی شده و از این طریق در کاهش تمایل به رفتارهای اختلال خوردن نقش مهمی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between self-compassion and eating disorder behaviors through the mediation of perfectionism and body dissatisfaction

چکیده [English]

Eating disorder is referred to as inappropriate attitudes and eating behaviors that defined as an eating disorder chain. The role of positive and negative psychological variables in the incidence of eating disorders has been seriously addressed by researchers in the field of general health. The purpose of this study was to present a conceptual model and test it’s for eating behaviors based on self-compassion, perfectionism and body dissatisfaction. To this aim, a descriptive study was conducted on 245 female students of Bu-Ali Sina University in Hamedan. They were selected through convenience sampling and evaluated for self-compassion, eating disorder behaviors, body dissatisfaction and perfectionism. The results of studying the relationships of variables by structural equation model showed that the self-compassion variable is directly related to perfectionism and body dissatisfaction and has indirect relationship with eating behaviors through perfectionism and body dissatisfaction. Perfectionism has direct relationship with body dissatisfaction and eating behaviors, and has indirect relationship with eating behaviors through body dissatisfaction. Also body dissatisfaction is directly related to eating behaviors. In general, can be said that, in self- compassion, goals and standards are at the expected level and avoided of being perfect, thus it has a negative correlation with perfectionism and body dissatisfaction and it can reduce the amount of perfectionism and body dissatisfaction by influencing on these variables, and in this way, can play an important role in reducing the tendency to eating disorder behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-compassion
  • perfectionism
  • body dissatisfaction
  • eating disorder behaviors