نشانه های افسردگی- اضطراب و رابطه ی آن با تجارب دست انداخته شدن دوران کودکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

دست انداخته شدن در دوران کودکی ممکن است یکی از تجاربی باشد که می تواند نقش مهمی در رشد باورهای فرد در مورد خود و دنیا داشته باشد. هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی نشانه های افسردگی، اضطراب و رابطه ی آن با تجارب دست انداخته شدن دوران کودکی بود.  برای این منظور، طی یک مطالعه ی توصیفی از نوع  همبستگی 201 نفر دانشجوی دانشگاه تهران (مرد، زن) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر تجربه ی دست انداخته شدن، افسردگی و اضطراب مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج همبستگی و تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که همبستگی متقابل و مثبتی بین دست انداخته شدن، اضطراب و افسردگی وجود دارد. یافته ها نشان داد که بین دست انداخته شدن با اضطراب و افسردگی رابطه مثبت دارد. یافته ها نشان داد که چهار خرده مقیاس دست انداخته شدن 8/19 درصد از واریانس نمرات افسردگی  و 1/17 درصد از واریانس اضطراب را تبیین می کند. یافته ی پژوهش حاضر مطالعات قبلی در زمینه ی رابطه ی بین نشانه های افسردگی- اضطراب و  تجارب دست انداخته شدن دوران کودکی را حمایت کرده و گسترش می دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Depression - anxiety symptoms and its relationship with Childhood Teasing experiences

چکیده [English]

Bing teased during childhood might be such an Experiences that play a significant role in the development of beliefs about oneself and the world. The current study aimed to investigate Depression - anxiety symptoms and its relationship with Childhood Teasing experiences. To this aim, with a descriptive-correlational study 201 students of  University of  Tehran (male and female) were selected by convenience sampling method and evaluated in Teasing experiences, Depression and anxiety. Results of correlation and Simultaneous regression analysis revealed that Positive and mutual relationships between Teasing experiences, anxiety and depression were found. The findings are indicated that four Teasing subscales explained 19/8 percent of depression variance and 17/1 percent of anxiety variance. These results support and extend previous findings the linking between Depression - anxiety symptoms and its relationship with Childhood Teasing experiences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teasing
  • depression
  • anxiety