بررسی برازش مدل روابط ساختاری علایم بالینی اختلال وسواسی جبری با حافظه بینایی – کلامی: آزمون نقش واسطه ایی توانایی تمرکز و تغییر توجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اختلال وسواسی جبری بیماری ناتوان کننده­ای است که به وسیله ی افکار ناخواسته، غیر ارادی و تکرار شونده، تکانه ها و تصاویر مشخص می­شود. شواهد فراوانی از آسیب کارکردهای اجرایی در اختلال وسواسی جبری خبر وجود دارد و به نظر می رسد که نقص در حافظه ی کلامی و غیر کلامی در اختلال وسواسی جبری وجود داشته باشد. هدف پژوهش حاضر ارایه ی مدل ساختاری از روابط مولفه های تمرکز و تغییر توجه با علایم اختلال وسواسی جبری و حافظه بینایی- کلامی در جمعیت بالینی بود. برای این منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی 280 نفر از بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی از درمانگاه ها و کلینیک­های تخصصی روانپزشکان و روان شناسان سطح شهرستان ارومیه به صورت نمونه ی در دسترس انتخاب و از نظر نشانه های وسواس فکری- عملی و کنترل توجه و تداعی زوجی بینایی و کلامی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی علی معادلات ساختاری نشان داد که حافظه ی کلامی و حافظه ی بینایی به طور مستقیم و غیرمستقیم با واسطه گری کنترل توجه با علایم OCD رابطه دارند. به نظر می رسد تمرکز توجه و تغییر توجه می­تواند به عنوان متغیری واسطه ای در رابطه ی اختلال وسواسی جبری با حافظه ی بینایی و کلامی نقش میانجی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation to Structural relationships modeling fitness of OCD clinical symptoms with visual - verbal memory: Test of focus and attention change ability

چکیده [English]

Obsessive compulsive disorder is a debilitating disorder that indicated by unwanted, involuntary, and involuntary thoughts, impulses and images. There is a lot of evidence of the damage to executive functions of obsessive-compulsive disorder and there seems there is a defect in verbal and verbal memory in obsessive-compulsive disorder. The purpose of the present study was to provide a structural model of the relationships between concentration components and attention shift with the symptoms of obsessive-compulsive disorder and visual-verbal memory in the clinical population. For purpose this, in a descriptive study of correlation type selected 280 patients with obsessive-compulsive disorder among clinics and psychiatrists in Urmia city by available exampling and were tested in terms of signs of obsessive-compulsive disorder and attention control and verbal - verbal paired associations. Pearson correlation coefficient and structural equations modeling showed that have a signification relationship between verbal memory and visual memory in the from directly and indirectly related to mediating attention control with OCD symptoms. It seems attention focusing and changing attention can be Mediator role as a mediator variable in the relationship between obsessive-compulsive disorder and visual and verbal memory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • obsessive compulsive disorder
  • visual memory
  • verbal memory
  • attention control