مقایسه‌ی کارکردهای اجرایی بازداری پاسخ و توجه پایدار در کودکان با ناتوانی یادگیری ریاضیات و کودکان عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان روان شناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ، ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎی ﻋﺎﻟﻲ، ﺑﺎزداری، ﺧﻮد آﻏﺎزی ﮔﺮی، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی راﻫﺒﺮدی، اﻧﻌﻄﺎف ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺎﻧﻪ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ. هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی­ کارکردهای اجرایی بازداری پاسخ و توجه پایدار در کودکان با ناتوانی یادگیری ریاضیات و کودکان عادی بود. بدین منظور طی یک پژوهش  مقایسه­ای پس رویدادی،  جامعه ی آماری این پژوهش دانش آموزان پایه‌ی تحصیلی چهارم و پنجم ابتدایی شهر تبریز بود. از این جامعه به روش خوشه ای چند مرحله ای 30 کودک با ناتوانی یادگیری در ریاضیات و 30 کودک عادی از نظر هوش همتاسازی و انتخاب شدند. آزمودنی ها از نظر کارکردهای اجرایی بازداری پاسخ و توجه پایدار مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که بین کودکان عادی و کودکان با ناتوانی یادگیری ریاضیات در کارکردهای اجرایی بازداری پاسخ و توجه پایدار اختلاف معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد که گروه کودکان با ناتوانی یادگیری ریاضیات در کارکردهای اجرایی بازداری پاسخ و توجه پایدار،  عملکرد ضعیف‌تری از گروه بهنجار دارند. بنابراین در انجام مداخلات درمانی برای این کودکان، باید به نقش نقایص کارکردهای اجرایی بیشتر توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing executive functions inhibition response and sustained attention in children with learning disabilities in mathematics and normal children

نویسندگان [English]

  • Majid Mahmood Alilou
  • Toraj Hashemi Nosratabad
  • Abolfazle Fallahi
چکیده [English]

Executive functions, are higher cognitive and meta-cognitive functions which fulfills a collection of high capacity, inhibition, self-starting, strategic planning, cognitive flexibility and control of impulse. This aim of this study was to compare executive functions response inhibition and sustained attention in children with learning disabilities in mathematics and normal children. To this end, in a comparative ex post facto study the statistical population were pupils in fourth and fifth grade of elementary from Tabriz city. 30 children with learning disabilities were selected and matched from available samples and multi-stage cluster from this population (disabilities in mathematics and normal children), in terms of intelligence. The participants were tested in terms of executive functions response inhibition and sustained attention. The results of multivariate analysis indicated that there is a significant difference between normal children and children with learning disabilities in mathematics, in terms of executive functions inhibition response and sustained attention. The results indicated that children with learning disabilities in mathematics had weaker performance than normal in terms of executive functions response inhibition and sustained attention. Therefore, for treatment interventions for these children, more attention should be paid to the role of executive function deficits

کلیدواژه‌ها [English]

  • executive functions
  • mathematics learning disabilities
  • normal children