اثر بخشی ذهن آگاهی بر راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

2 دپارتمان روان شناسی سلامت، دانشگاه خوارزمی، تهران، تهران، ایران

3 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه امام خمینی واحد بین الملل قزوین، قزوین، ایران

چکیده

ذهن­ آگاهی، نقش مهمی در متغیرهای مرتبط با اختلال افسردگی ایفا می­کند. هدف پژوهش حاضر  بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی در راهبردهای نظم­ جویی شناختی هیجان و اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به  اختلال افسردگی اساسی بود. بدین منظور، طی یک طرح نیمه آزمایشی با پیش­آزمون- پس­آزمون و گروه کنترل، 30  بیمار مبتلا به اختلال افسردگی به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش و  کنترل کاربندی شدند. گروهها قبل و بعد از مداخله و در مرحله ی پیگیری دو ماهه از نظر  افسردگی، اضطراب و راهبردهای نظم­جویی شناختی هیجان مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه­ آزمایش طی دو ماه تحت درمان مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفت. نتایج تحلیل واریانس مختلط نشان داد که مداخله ی مبتنی بر ذهن آگاهی به طور معنا­داری موجب کاهش نشانه­های افسردگی، اضطراب و راهبردهای ناسازگارانه نظم­ جویی شناختی هیجان شده است. به نظر می رسد درمان مبتنی بر ذهن آگاهیبا مورد هدف قرار دادن سازوکارهای درگیر در تغییر راهبردهای نظم­ جویی شناختی هیجان بیماران مبتلا به افسردگی اساسی می­تواند روش مناسبی برای درمان و جلوگیری از عود این اختلال باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of mindfulness-based stress reduction therapy (MBSR) on cognitive emotion regulation strategies and anxiety and depression rate in Patients with major depressive disorder

نویسندگان [English]

  • Yazdan Naderi 1
  • Hadi Parhon 2
  • Jafar Hasani 2
  • Hale Sanaei 3
چکیده [English]

Mindfulness plays an important role in variables associated with depression. The aim of this study was to determine the effectiveness of mindfulness-based stress reduction therapy on cognitive emotion regulation strategies and anxiety and depression rate in patients with major depressive disorder. For this purpose, in a semi-experimental design with pre-test and post-test and control group, 30 patients with major depression were selected from available samples. They were assigned to two groups of experiment and control, randomly. The groups were evaluated in terms of depression, anxiety and cognitive emotion regulation strategies both before and after the intervention and in a two-month follow-up. The experimental group underwent two months of therapy based on mindfulness. The result of combined analysis of variance indicated that intervention based on mindfulness, significantly decreased depressive, anxiety and cognitive emotion regulation maladaptive strategies symptoms. It appears that mindfulness-based therapy, can be a good way to treat and prevent recurrence of the disorder by targeting the involved mechanisms in changing the cognitive emotional regulation strategies in patients with major depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • cognitive emotional regulation strategies
  • depression disorder