ناگویی هیجانی و آسیب پذیری روانی- بدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از اهداف پژوهش ها در رویکردهای مختلف روان‌شناسی، شناخت عواملی است که در آسیب‌پذیری افراد نقش دارند. بررسی و شناسایی عوامل آسیب‌پذیری روانی و بدنی در پیشگیری تشخیص و اتخاذ روش درمانی، جهت­گیری تازه‌ای به وجود می‌آورد. افراد ممکن است آسیب‌پذیری‌های روان‌شناختی و جسمانی ویژه ای داشته باشند که آن‌ها را مستعد اختلال های روانی و جسمانی کند. ناگویی هیجانی یکی از این متغیرهای آسیب‌زا است. هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی آسیب‌پذیری‌های روانی و بدنی بر اساس ناگویی هیجانی بود. در این پژوهش، همچنین نقش تعدیل کننده ی جنس و تاهل در روابط بین ناگویی هیجانی با آسیب‌پذیری روانی و بدنی بررسی شد. بدین منظور تعداد 206 مرد و 193 زن از جمعیت عمومی تهران در این پژوهش شرکت کردند. شرکت کنندگان چک‌لیست علایم و مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو-20 را تکمیل کردند. نتایج پژوهش نشان داد که ناگویی هیجانی با آسیب‌پذیری روانی و آسیب‌پذیری بدنی در سطح 01/0p < رابطه ی مثبت معنادار دارد. همچنین تاهل، در رابطه ی بین ناگویی هیجانی و آسیب‌پذیری بدنی نقش تعدیل‌کننده داشت. بر اساس یافته های این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که شناسایی به موقع نارسایی های هیجانی می تواند به پیشگیری از آسیب های بدنی و روانی کمک کند. همچنین می توان برای مدیریت و درمان نارسایی های هیجانی در چارچوب مدل های مداخله ای اقدام کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Alexithymia and psychological and physical vulnerability

نویسندگان [English]

  • Mohamad Ali Besharat
  • Marziyeh Masoodi
  • Masood Gholamali Lavasani
چکیده [English]

One of the research goals in psychology approaches, is to understand the factors that contribute to vulnerability of people. Investigation and identification of psychological and physical vulnerability factors has created a new orientation in prevention, diagnosis and adoption of the treatment method. People might have special physical and psychological vulnerabilities that predispose them to mental and physical disorders. Alexithymia is one of the traumatic variables. This study aims to predict psychological and physical vulnerabilities based on alexithymia. In this study, the moderator role of gender and marriage is studied in the relationship between psychological and physical vulnerability with alexithymia. 206 men and 193 women from the general population of Tehran participated in this study. The participants completed the symptoms Check list and the 20-itemToronto alexithymia scale. The results indicated that alexithymia has significant difference with psychological vulnerability and physical vulnerability at p<0.01 level. Marriage, also has the role of moderator in the relationship between alexithymia and physical vulnerability. Based on these findings, it can be concluded that early detection of alexithymia, can help prevent physical and psychological damage. We can also manage and treat alexithymia in the context of intervention models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alexithymia
  • psychological vulnerability
  • physical vulnerability