نقش سیستم های مغزی – رفتاری و تجربیات استرس زا در نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اضطراب اجتماعی که از آن بعنوان تجربه ناراحت کننده در حضور دیگران  تعریف می شود ، از جمله پدیده هایی است که در روند رشد و تکامل اجتماعی افراد خلل ایجاد می کند و مانع شکوفایی استعدادها و اثبات وجود افراد می شود . این پدیده که در دوران نوجوانی بسیار شایع است می تواند اثرهای بازدارنده ای در کارایی و پویایی افراد بر جای گذارد و باعث تخریب عملکرد شخصی و اجتماعی آنان در زمینه های گوناگون شود . هدف پژوهش حاضر تعیین نقش سیستم های مغزی – رفتاری و تجربیات استرس زا در نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی بود. برای این منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی 300 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز  با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و  از نظر هراس اجتماعی، سیستم های بازداری/ فعال سازی  رفتاری، سلامت عمومی و عوامل استرس زا مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سیستم های مغزی – رفتاری و تجربیات استرس زا قادرند 27 درصد از تغییرات نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی را تبیین کنند . با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که سیستم های مغزی- رفتاری و تجربیات استرس زا در نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی نقش تعیین کننده ای دارند . 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of brain-behavioral systems and stressful experiences in symptoms of social

نویسندگان [English]

  • Zahra Yousefi Kalekhane
  • Touraj Hashemi Nosratabad
  • Majid Mahmoud Alilu
چکیده [English]

Social anxiety which is defined as uncomfortable experience in the presence of others, is a phenomenon that damages social development of people and impede their talents from flourishing. This phenomenon which is prevalent among adolescence has Impediment effects on performance and dynamism and causes destructive personal and social performance in several areas. The purpose of this study was to determine the role of brain-behavioral systems and stressful experiences on social anxiety disorder symptoms. This study was conducted on a population of 300 students from university of Tabriz, selected by multistage cluster sampling and the subjects were examined in Social anxiety, behavioral inhibition/activation systems, general health and stressful experience. The results of regression analysis indicated that brain–behavioral systems and stressful experience can explain 27% of social anxiety disorder symptoms. According to results brain-behavioral systems and stressful experiences have determinant role in social anxiety symptoms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social anxiety disorder
  • brain – behavioral systems
  • stressful experience