اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود صمیمیت و کاهش نارسایی هیجانی زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

خانواده اصلی­ترین هسته­ی هر جامعه و کانون حفظ سلامت و بهداشت روانی  افراد است و تنها محل تأمین نیازهای عاطفی، مادی، تکاملی و معنوی اعضای خود نیست بلکه مبدأ بروز عواطف انسانی و کانون صمیمانه­ترین روابط و تعاملات بین فردی نیز است .هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی هیجان­مدار بر کاهش نارسایی هیجانی و بهبود صمیمیت زوجین شهر اراک بود. برای این منظور طی یک پژوهش نیمه  آزمایشی از نوع  پیش آزمون- پس آزمون و گروه گواه 90 نفر از زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه آزاد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه آزمایش و گروه گواه کاربندی شدند. گروه آزمایشی، زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد را به مدت ده جلسه دریافت کرد. گروهها قبل از شروع، بعد اتمام و در مرحله ی پیگیری از نظر نارسایی هیجانی و صمیمیت مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد  و زوج درمانی هیجان­مدار به طور معنی­داری بر نارسایی هیجانی و صمیمیت اثر بخش بوده­اند. به نظر می رسد که توجه به اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی هیجان مدار در محیط­های مشاوره و روان درمانی خانواده از اهمیت ویژه­ای برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of couples therapy based on acceptance and commitment and emotionally focused couples therapy on improvement of intimacy and reduction of Alexithymia among Couples

نویسندگان [English]

  • Firoozeh Zanganeh Motlag
  • Shokoh-Sadat Bani- Jamali
  • Hassan Ahadi
  • Hamid Reza Hatami
چکیده [English]

Family is the main core of every community and it is the focus of well-being and mental health, not just a place for providing emotional, physical, and spiritual development of its members, but it is also the origin of human emotions and the heart of the most intimate interpersonal relationships .The aim of this research was the study the effectiveness of couples therapy based on acceptance and commitment and emotional focused couples therapy on reducing alexithymia and improve marital intimacy in Arak City. For this purpose, during a quasi-experimental research in form of pretest-posttest and control group 90 couples who referred to Azad University counseling center with convenience method were selected and were assigned randomly divided into three experimental groups and the control group. Experimental group received couples therapy based on acceptance and commitment for ten sessions. Groups were tested before and after the completion and follow-up in terms of alexithymia and intimacy. The results showed that couples therapy based on acceptance and commitment and emotionally focused couple therapy have been significantly effective on alexithymia and intimacy. It seems that attention to couples therapy based on acceptance and commitment and emotionally focused couple therapy in counseling environment and family psychotherapy are of high importance. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and commitment
  • emotionally focused
  • Intimacy
  • Alexithymia