نقش منابع بدرفتاری‌های عاطفی دوران کودکی در پیش‌بینی طرحواره های ناسازگار شرطی و غیر شرطی در بزرگسالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گرچه تمایز بین طرحواره­های شرطی و غیرشرطی از لحاظ نظری و کاربرد بالینی اهمیت بسزایی دارد. مطالعات پیشین فقط برخی شواهد اولیه در جهت تفاوت شیوه­های شکل­گیری طرحواره­ها از لحاظ شرطی بودن فرآهم کرده­اند و مطالعات اندکی تمایز بین طرحواره­های شرطی و غیرشرطی را مورد بررسی قرار داده­اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش منابع بدرفتارهای عاطفی دوران کودکی (بدرفتاری عاطفی والدین، همسالان و سایرین  در کودکی) در پیش­بینی طرحواره­های ناسازگار شرطی و غیرشرطی در بزرگسالی بود. برای این منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی،  315 نفر از دانشجویان دانشگاه­های تهران(دانشگاه علوم­بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه شهیدبهشتی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور) به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر تجارب زندگی و طرحواره های ناسازگار مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که بدرفتاری­های عاطفی والدین و همسالان، طرحواره های غیرشرطی و بدرفتاری­های عاطفی والدین، همسالان و سایرین، طرحواره­های شرطی را در دانشجویان پیش­بینی می کند. بنظر می رسد بدرفتاری منابعی که تداوم و شدت بیشتری در زندگی فرد دارند، پیش­بینی­کننده­های قوی­تری در پیش­بینی طرحواره­های غیرشرطی و طرحواره­های شرطی هستند زیرا، منابعی که در شکل­گیری طرحواره­های غیر شرطی دخالت دارند،  قطعاً در پیش­بینی طرحواره­های شرطی نیز نقش دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of sources of childhood emotional maltreatment in predicting conditional and unconditional maladaptive schemas in adulthood

نویسندگان [English]

  • Shirin Farazmand
  • Parvaneh Mohamad Khani
  • Abbas Pourshahbaz
  • Behrouz Dolatshahee
چکیده [English]

Although the distinction between conditional and unconditional schemas by theoretical and clinical application is very important, previous studies have only provided some preliminary evidence for the development of schemas by conditionality, and few studies have examined the distinction between conditional and unconditional schemas. The aim of the present study was to investigate the role of sources of childhood emotional maltreatment (parent’s, peer’s and others’ emotional maltreatment in childhood) in predicting of conditional and unconditional schemas in adulthood. For this purpose in a descriptive correlational study, 315 students were selected from students of Tehran universities (University of social welfare and rehabilitation science, Khajenasir University, Shahid Beheshti University, Azad University, Payame Noor University) with available sampling selected and were examined on life experiences and maladaptive schemas questionnaires. The result of multiple regression analysis showed that parent’s and peer’s emotional maltreatment predicted unconditional schemas and parent’s, peer’s and other’s emotional maltreatment predicted conditional schemas in college students. It seems that, maltreatment of sources that are more persistence and intensity in the person’s life, are stronger predictors in predicting conditional and unconditional schemas. Because sources of maltreatment that have a role in developing unconditional schemas, certainly have also a role in predicting conditional schemas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • early maladaptive schemas
  • maltreatment