نقش الگوهای تعاملی و رفتارهای مراقبتی در پیش بینی تعهد زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تعهد یکی از پیش­بینی کننده­های مهم تمایل افراد برای ماندن در ازدواج و عاملی تعیین­کننده در طول مدت و کیفیت آن است. با توجه به اهمیت عوامل فرهنگی در این زمینه، هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش الگوهای تعاملی و رفتارهای مراقبتی افراد متاهل در پیش­بینی تعهد زناشویی آنان بود. برای این منظور، 120 نفر از  افراد متاهل شهر تهران به صورت دردسترس از هر یک از 5 منطقه تهران (شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز) انتخاب و از نظر تعهد زناشویی، تعامل زوجین و رفتارهای مراقبتی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل نشان داد که الگوی ارتباطی مثبت و منفی بین همسران، توانایی پیش­بینی تعهد اخلاقی و شخصی را دارد. همچنین رفتار مراقبتی حفظ نزدیکی و حساس، توانایی پیش­بینی تعهد اخلاقی، و رفتار مراقبتی حساس و وسواس­گونه، توانایی پیش­بینی تعهد شخصی را دارند. به علاوه، الگوی ارتباطی مثبت و منفی، رفتار مراقبتی حساس و رفتار مراقبتی کنترل کننده، توان پیش بینی تعهد اخلاقی را دارند، و رفتار مراقبتی حفظ نزدیکی و الگوی ارتباطی مثبت، توان پیش­بینی تعهد شخصی را دارند. نتایج پژوهش نشان داد که الگوهای ارتباطی و سبک مراقبتی افراد متاهل که بر مبنای سبک دلبستگی آنها شکل می گیرد، نقش مهمی در میزان تعهد زناشویی آنان دارند. بنابراین می­توان با تقویت الگوهای ارتباطی و رفتارهای مراقبتی مثبت در روابط زوج به تقویت تعهد شخصی و اخلاقی آنها کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the role of Interactive patterns and caregiving behaviors in predicting marital commitment

نویسندگان [English]

  • Maryam Malek Asa
  • Parisa Sadat Seyed Mousavi
  • Mansoureh Sadat Sadeghi
  • Maryam Falahat Pisheh
چکیده [English]

Commitment is one of the most important predictors of individual's tendency for staying in marriage and the determined factor for anticipating duration and quality of it. Concerning the importance of cultural factors in this matter, the aim of this research was determining the role of Interactive patterns and caregiving behaviors of married people in predicting their marital commitment”. The population included 120 married people who were selected by using convenience sampling method from 5 areas in Tehran (north, south, east and west) and their Marital Commitment, Interactions and caregiving behaviors were assessed. Findings showed positive and negative communicational patterns could predict moral and personal commitment. Also the Proximity Maintenance and the Sensitive caregiving behavior could predict moral commitment as well as the Sensitivity and the Compulsive Caregiving could predict personal commitment. In addition, positive and negative pattern, sensitive and controlling caregiving behaviors could predict moral commitment and proximity maintenance and positive communicational pattern could predict personal commitment. Result of the study showed that communicational and caring styles developed based on attachment patterns of married people take an important role in marital commitment. Then by improving communicational patterns and positive caring behaviors between couples, it will be able to helping increase moral and personal commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interactive pattern
  • caregiving behavior
  • marital commitment