نقش ادراک بیماری و تیپ شخصیتی D در پیش‌بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بیماری مالتیپل اسکلروسیز یکی از شایع‌ترین اختلالالات سیستم عصب مرکزی است. در سال‌های اخیر تلاش برای شناسایی عوامل مختلف مرتبط با کیفیت زندگی در بیماران مزمن افزایش یافته است و این مساله ناظر بر این بوده که کدام عواملی شخصیتی یا فردی بر میزان رنج و یا کیفیت زندگی بیماران مزمن جسمی تاثیر می‌گذارد و آیا داشتن نوع خاصی از ویژگی‌های شخصیتی یا دید خاصی نسبت به بیماری قادر به پیش‌بینی کیفیت زندگی این بیماران است؟ هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ادراک بیماری و تیپ شخصیتی D در پیش‌بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروسیز بود. به این منظور تعداد 79 نفر بیمار عضو انجمن بیماری مالتیپل اسکلروسیزتبریز، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر ادراک بیماری، تیپ شخصیتی  و کیفیت زندگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای ادراک بیماری و تیپ شخصیتیD قادرند 59 درصد از تغییرات متغیر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروسیز را به طور معنی‌داری پیش‌بینی کنند. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که ادراک بیماری و تیپ شخصیتی D در پیش‌بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروسیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of illness perception and type D personality in prediction quality of life in multiple sclerosis (MS) patients

نویسندگان [English]

  • Parisa PourMohammad
  • Zahra Yousefi
  • Turaj Hashemi
چکیده [English]

Multiple sclerosis is one of the most prevalent disorders of the central nervous system. The efforts to identify different factors concerning quality of life in chronic patients, have been increased in recent years. These efforts have been made trying to answer the question of which personality or personal factors affect the amount of suffering or the quality of life in chronic physical patients and if having some special kind of personality characteristics or special kind of vision to disease leads to prediction of quality of life in these patients? So the aim of this study was to investigate the role of illness perception and type D personality in predicting quality of life in multiple sclerosis patients. For this purpose 79 participants were chosen among the members of Tabriz MS Association by using convenience sampling method and were evaluated in illness perception, personality type and quality of life. The results of correlation coefficient and regression analysis indicates that illness perception and type D personality variables significantly predict 59% of variance of quality of life in multiple sclerosis patients. So it can be concluded that illness perception and type D personality variables have a significant role in predicting quality of life in people suffering from multiple sclerosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • illness perception
  • type D personality
  • quality of life
  • multiple sclerosis