نقش نارسایی کنش های اجرایی در تبیین علایم نارسایی توجه/ بیش فعالی بزرگسالان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی بزرگسالان چیزی فراتر از علایم تشخیصی اولیه‌ی بی‌توجهی، تکانش گری و بیش فعالی است و علایم نارسایی کنش‌های اجرایی نیز بایستی در نشانه‌شناسی این اختلال در نظر گرفته شود. هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش نارسایی مدیریت زمان، خودانگیزشی، مهار خود خود سازماندهی/ حل مساله و خودنظم جویی هیجانی در پیش بینی علایم نارسایی توجه/ بیش فعالی بود. بدین منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 302 نفر (139 پسر و 163 دختر) از دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر نارسایی کنش های اجرایی و نشانه های اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی بزرگسالان مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که نارسایی در کنش های اجرایی خودانگیزشی، خود نظم جویی هیجانی، خود سازماندهی/ حل مساله و مهار خود در علایم اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی را در بزرگسالان پیش بینی می کند. به نظر می رسد که باید نقش نارسایی کنش های اجرایی در بروز علایم اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی بزرگسال، مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of deficits in executive functioning for explanation of attention deficit / hyperactivity symptoms in adults

نویسندگان [English]

  • Malek Bastami Katooli
  • Jafar Hasani
  • Ali Reza Moradi
چکیده [English]

Attention deficit disorder / hyperactivity in adults is something beyond the initial diagnostic symptoms of inattention, impulsivity and hyperactivity, and deficits in executive functioning should also be considered in the semiotics of the disorder. The purpose of this study was to determine the role of deficits in time management, self-motivation, self-control, self-organization / problem-solving and self-regulation of emotions in anticipation of attention deficit / hyperactivity symptoms. For this purpose in a descriptive study of correlational type, 302 undergraduate and graduate students (139 males and 163 females) were selected from available samples. They were evaluated in terms of deficits in executive functioning and attention deficit disorder / hyperactivity symptoms in adults. Stepwise regression analysis indicated that the deficits of self-motivation of executive actions, emotional self-regulation, self-organizing / problem-solving and self-control predicts symptoms of attention deficit / hyperactivity in adults. It seems that deficits in executive functioning should be considered in symptoms of attention deficit disorder / hyperactivity in adults.

کلیدواژه‌ها [English]

  • executive functioning
  • Hyperactivity
  • Attention Deficit