رابطه ی راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و مکانیسم های دفاعی با علایم اختلال شخصیت مرزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان روان شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

چکیده

مشخصه‌ی اختلال شخصیت مرزی، بی ثباتی مفرط‌ و ‌فراگیر‌ هیجانات، خودپندار و روابط بین‌فردی و همچنین، تحریک پذیری قابل توجه است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و مکانیسم های دفاعی با علایم اختلال شخصیت مرزی در جمعیت غیربالینی بود. بدین منظور، 396 دانشجوی  دختر و پسر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر نظم جویی شناختی هیجان، شخصیت مرزی و مکانیسم های دفاعی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیونگام به گام نشان داد که افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی نمی‌توانند از مکانیسم‌های دفاعی رشد یافته و بهنجار استفاده کنند و نظم جویی شناختی هیجان، راهبرد ارزیابی مجدد مثبت توانایی پیش بینی مولفه ی تکانشگری شخصیت مرزی را دارد. همچنین، از بین راهبردهای سازش  نایافته، راهبرد فاجعه سازی و همچنین از بین مکانیسم های دفاعی نوروتیک، مکانیسم دفاعی تشکل واکنشی مولفه ی علایم تجزیه ای و پارانوییدی وابسته به استرس و از بین مکانیسم های دفاعی رشدنایافته، مکانیسم های دفاعی گذار به عمل، خیال پردازی و پرخاشگری منفعلانه با شخصیت مرزی در ارتباط هستند. یافته ها  موید این امر است که بد تنظیمی هیجان و انتخاب مکانیسم های نابهنجار در اختلال شخصیت مرزی موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Cognitive Emotion Regulation Strategies and Defense Mechanisms with Borderline Personality Disorder

نویسندگان [English]

  • Soheila Nohi
  • Jafar Hasani
چکیده [English]

The main characteristics of borderline personality disorder are extremely instable and widespread emotions, distorted self-image and interpersonal relationships, as well as remarkable irritability. The purpose of this research is to investigate the relationship between cognitive emotional regulation strategies and defense mechanisms with the symptoms of borderline personality disorder among non-clinical population. In order to conduct this study, 396 students were selected through convenience sampling method and evaluated in terms of cognitive emotional regulation strategies, borderline disorder symptoms, and use of defense mechanisms. Stepwise regression analysis of obtained data revealed that subjects struggling with borderline personality disorder do not use mature defense mechanisms. Additionally, cognitive emotional regulation score is able to predict the extent of impulsivity in borderline personality disorder. Also, catastrophizing from the unadaptable strategies; defense mechanism of reaction formation with component of stress related dissociative and paranoid symptoms from the neurotic defensive mechanisms; defensive mechanism of transition to action, fantasy, and passive aggression from the immature defense mechanisms are related to borderline disorder. The results of the findings show that lack of cognitive emotional dysregulation and maladaptive defensive mechanisms appear to be the core of borderline personality disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive emotion regulation
  • Borderline personality disorder
  • Defensive mechanisms