بررسی رابطه ی بین بدکارکردی جنسی و عواطف خودآگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

فعالیت جنسی، بخش مهمی از کیفیت زندگی فرد است و به طور خاص، عملکرد جنسی با پریشانی روانی در ارتباط است. باورهای اولیه در مورد رابطه ی جنسی اغلب در رفتار و نقش­های عاطفی ادامه پیدا می­کند حتی برای زنانی که به خوبی آموزش دیده و آگاه هستند. احساس گناه و شرم از جمله عواملی هستند که بدکارکردی جنسی را حفظ می­کنند یا به حفظ آن کمک می­کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین عواطف خودآگاه با بدکارکردی جنسی بود. بدین منظور، طی یک  طرح  توصیفی، 186 دانشجوی زن متاهل دانشگاه­های شهر اهواز به روش نمونه ی در دسترس انتخاب و از نظر بدکارکردی‌جنسی و عواطف خودآگاه مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بین احساس شرم با بدکارکردی جنسی، رابطه ی مثبت معنادار و بین احساس گناه با بدکارکردی جنسی، رابطه ی منفی معنادار وجود دارد. از طرف دیگر، نتایج تحلیل رگرسیون با استفاده از روش گام به گام نشان داد که متغیرهای پیش بین می­توانند 18 درصد از بدکارکردی جنسی را پیش بینی کنند. به نظر می رسد که بدکارکردی جنسی و احساس شرم و گناه با یکدیگر مرتبط هستند.این یافته­ها از نیاز به تمرکز بر عوامل رابطه­ای و روانی در تجربه ی زنان از رابطه جنسی حمایت می­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Sexual Dysfunction and Self-Conscious Emotions

نویسندگان [English]

  • Nayereh Abdollahi
  • Shadi Jazini
  • Abbas Amanollahi
  • Khaled Aslani
چکیده [English]

Sexual activity is an important component of quality of life, and particularly, sexual functioning is related to psychological distress. Often, core beliefs related to sexual relationships play an important role in emotional patterns and behaviors even among educated and aware women. Feelings of guilt and shame are among the factors that contribute in maintaining of sexual dysfunction. The purpose of the current research is to investigate the relationship between self-conscious emotions (e.g. guilt, shame, and embarrassment) and sexual dysfunction. Hence, in a descriptive research, 186 married female students from Ahvaz’s universities were selected through convenience sampling method and evaluated for sexual dysfunction and self-conscious emotions. Data analysis using correlation coefficient and regression analysis presented that in level of p≤0/01 there is meaningful and positive relationship between feelings of shame and sexual dysfunction; and meaningful and negative relationship between feeling of guilt and sexual dysfunction. Additionally, the obtained results from regression analysis using simultaneous stepwise method showed that predictor variables can explain 0/18 of sexual dysfunction, which is significant in the confidence level of p≤0/001. Considering the result of the study, it can be concluded that sexual dysfunction is related to feelings of guilt and shame. The findings support the need to focus on relational and psychological factors in women’s experience of sex and sexual relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual dysfunction
  • Feeling of guilt
  • Feeling of shame