ابعاد سرشت/ منش و افسردگی: نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

افسردگی، اختلالی شایع و رو به رشد است و عوامل مختلفی در سبب شناسی آن مطرح شده است و عوامل مختلفی در سبب شناسی افسردگی مطرح است که یکی از این عوامل صفات شخصیتی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان در رابطه ی بین ابعاد سرشت و منش با افسردگی بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی، 205 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و از نظر ابعاد سرشت و منش، افسردگی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج همبستگی، حاکی از رابطه ی مثبت معنادار بین ابعاد سرشت و منش و تنظیم شناختی هیجان با افسردگی بود. تحلیل مسیر نیز نشان داد که ابعاد سرشت و منش به صورت غیرمستقیم از طریق تنظیم شناختی هیجان بر افسردگی اثر دارد. بنابراین می توان براساس یافته های پژوهش، نتیجه گرفت که راهبردهای تنظیم هیجان در رابطه بین ابعاد سرشت و منش شخصیت و افسردگی نقش واسطه ای دارند و ابعاد شخصیتی از طریق مکانیسم هایی بر افسردگی تاثیر می گذارد. توجه به این ابعاد و مکانیسم های ناکارآمد می تواند در تدوین مداخلات پیشگیرانه و درمانی کارآمد برای افسردگی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Temperament and Character Dimensions and depression: the mediating role of cognitive emotion regulation

نویسندگان [English]

  • Sajad Basharpour
  • Nastaran Etarod
  • Sanaz Eini
چکیده [English]

Depression is a common and growing disorder and various factors has been proposed in the etiology of it, one of which is personality traits. The aim of the present study is to determine mediating role of cognitive emotional regulation in relationship between dimensions of temperament and character and depression. For this purpose, through a descriptive-correlational study, 205 students were selected via voluntary sampling method and evaluated in terms of dimensions of temperament and character, depression level, and employing cognitive emotional regulation strategies. The correlation results indicated a significant positive relationship between temperament and character dimensions and cognitive emotional regulation with depression. Also, path analysis showed that dimensions of temperament and character impact depression indirectly through cognitive emotional regulation. Thus, based on current research findings, it can be concluded that emotional regulation strategies have a mediating role in relationship between temperament and character dimensions and depression. Personality dimensions impact depression through certain mechanisms. Considering these dimensions and the effectiveness of the employed mechanisms can be useful in developing efficacious preventive and therapeutic interventions for depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dimensions of temperament and character
  • Cognitive emotional regulation
  • depression