الگوی روابط ساختاری حل مساله ی اجتماعی، ادراک کیفیت روابط اجتماعی و بهزیستی هیجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان روان شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

حل مساله، یکی از مهمترین فرآیندهای تفکر است که به افراد کمک می کند تا مقابله ی موثری با پدیده ها داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی الگوی روابط ساختاری بین حل مساله ی اجتماعی  ادراک از کیفیت روابط اجتماعی و بهزیستی هیجانی در بین دانشجویان زن و مرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی، 200 دانشجو (100 مرد و 100 زن) به عنوان نمونه انتخاب و از نظر بهزیستی هیجانی، حل مساله ی اجتماعی و حمایت اجتماعی ادراک شده مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که بین الگوی مقابله ای حل مساله ی اجتماعی و متغیر های ادراک از کیفیت روابط اجتماعی و بهزیستی هیجانی، رابطه مستقیم و مثبت، بین الگوی مقابله ای حل مساله ی غیر انطباقی و متغیر های ادراک از کیفیت روابط اجتماعی و بهزیستی هیجانی، رابطه ی مستقیم منفی، بین ادراک از کیفیت روابط اجتماعی و بهزیستی هیجانی، رابطه ی مستقیم مثبت و در الگوی روابط ساختاری، بین حل مساله ی اجتماعی، ادراک از کیفیت روابط اجتماعی و بهزیستی هیجانی در بین زنان و مردان رابطه ی هم ارز وجود دارد.  یافته های پژوهشی نشان می­دهد که الگوی مقابله ای حل مساله ی انطباقی اثر مستقیم مثبت بر کیفیت روابط اجتماعی و بهزیستی هیجانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pattern of Structural Relations between Social Problem Solving, Perception of the Quality of Social Relationships, and Emotional Well-being

نویسندگان [English]

  • Keivan Kakabararee
  • Nasim Ezati
چکیده [English]

Problem solving skill is one of the most important thought processes that help people deal effectively in the face of concerns and issues. The aim of this study is to investigate the pattern of structural relations between social problem solving, perception of the quality of social relationships, and emotional well-being among the male and female students of Islamic Azad University of Kermanshah. Therefore, in a descriptive study, 200 students (100 men and 100 women) were selected and evaluated for emotional well-being, social problem solving skills, and perceived social support. The Pearson correlation coefficient analysis using structural equation showed that there is direct and positive relationship between the pattern of problem-solving strategies and perception of the quality of social relationships and emotional well-being; direct and negative relationship between non- adaptive problem-solving strategies and perception of the quality of social relationships and emotional well-being; direct and positive relationship between perception of the quality of social relationships and emotional well-being; and within the pattern of structural relations, there are equivalent relationships between social problem solving problem solving skills, perception of social relations quality, and emotional well being among male and female subjects. The result revealed that the adaptive problem solving strategies pattern has a direct positive effect on social relations quality and emotional well being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pattern of problem solving strategies
  • Perceived social relations quality
  • Emotional well being