اثربخشی برنامه ی مداخلات روان شناختی بر وزن نوزادان به هنگام تولد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

رسم بر آن است که وزن هنگام تولد، به‌عنوان تنها وسیله ی سنجش پیامد باردارى در نظر گرفته شود و نشان‌گر معتبرى از سلامت و رسیدگی جنین و هم‌چنین ساده‌ترین اندازه‌گیرى است که مى‌توان با دقت معقول و در شرایط مختلف در سراسر جهان به‌کار گرفت. مطالعات نشان مى‌دهد کودکانى که به‌هنگام تولد وزن مناسب دارند حتى در شرایط زیست‌محیطى نامساعد، میزان مرگ و میر نسبتا کمى دارند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی برنامه ی مداخلات روان شناختی بر وزن نوزادان به هنگام تولد در شهرستان قوچان بود. بدین منظور، طی یک پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل، 25 والد داوطلب برای مداخله که برای معاینات پیش از بارداری به مراکز درمانی شهرستان قوچان مراجعه کرده بودند به صورت دردسترس به عنوان گروه آزمایش انتخاب و با  25 نفر که داوطلب این مداخله نبودند به عنوان گروه کنترل همتاسازی شدند. گروه آزمایشی، طی 15 جلسه تحت آموزش و مداخلات روان شناختی قرار گرفت. نوزادان این والدین بعد از تولد از نظر قد، وزن اندازه ی دور سر و نمره ی آپگار اندازه گیری شدند. مقایسه ی اندازه ی این ابعاد در نوزادان دو گروه نشان داد که آموزش و مداخلات روان شناختی در بهبود این اندازه ها اثر معناداری تولید می کند. به این ترتیب می توان گفت ارایه ی مداخلات روان شناختی می تواند نقش موثری در بهبود وزن نوزادان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moderating role of experiential avoidance in the relationship between anxiety sensitivity and perceived stress

نویسندگان [English]

  • Somaye Rajabpour Farkhani 1
  • Masod GHolamali Lavasani 2
  • Gholamali Afrooz 2
چکیده [English]

It is traditional that birth weight could be considered as the only mean of assessing pregnancy outcome; and is a reliable indicator of fetal health and maturity, and also, the easiest measurement that is properly accurate and can be used in different conditions around the world. Studies show that infants with appropriate birth weight have relatively low mortality rates even in adverse environmental conditions. This study aims to evaluate the effectiveness of programs consisted of psychological interventions on birth weight in the city of Ghoochan. Therefore, in a semi-experimental research with pre-test, post-test, and control group design, 25 parents who referred to the city’s health centres for prenatal physical examinations and volunteered to receive psychological intervention were selected through convenience sampling method and assigned to experimental group and were matched with 25 parents, as control group, who referred to the same health centres but were not willing to volunteer to receive psychological interventions. The experimental group received 15 sessions of psychological education and interventions. The newborns of subjects in both groups were measured after birth for height, weight, head circumference, and Apgar score. The comparison of these measurements revealed that psycho-educational interventions are meaningfully effective on improvement of these quantities. Thus, it can be concluded that psycho-educational interventions can have a significant impact on birth weight among infants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness-based stress reduction
  • Feeling of psychological integrity
  • Coping response
  • Asthma