اثر بخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر احساس انسجام روان و سبک مقابله ای در افراد مبتلا به آسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی سلامت، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی. رودهن. ایران

2 دپارتمان روان شناسی بالینی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی. رودهن. ایران

چکیده

استفاده از پاسخ های مقابله ای موثر به افراد در غلبه بر مشکلات جسمانی - روانی، روابط بین فردی  اجتماعی و تعارضات فردی کمک می کند. احساس انسجام روان نیز یک جهت گیری کلی است که بیان می کند فرد تا چه حد دارای احساس اطمینان فراگیر، با ثبات و پویا است که محرک های درونی و بیرونی در طول زندگی را ساختار یافته، قابل پیش بینی و شفاف بداند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر احساس انسجام روان و سبک های مقابله ای افراد مبتلا به آسم بود. بدین منظور، طی یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل، 30 نفر بیمار مبتلا به آسم به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب  و به شیوه ی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (15 نفر) کاربندی شدند. گروه آزمایش 8 جلسه  برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) را دریافت کرد ولی گروه کنترل مداخله ای  دریافت نکرد.گروهها قبل و بعد از مداخله، از نظر احساس انسجام و سبک های مقابله ای مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل مانوا نشان داد که MBSR باعث افزایش احساس انسجام روان، کاهش معنادار نمرات سبک مقابله ای هیجان مدار و افزایش معنادار نمرات سبک مقابله ای مساله  مدار شده است. مطالعه ی حاضر نشان داد که MBSR به عنوان یک روان درمانی مدرن، روشی اثر بخش در افزایش احساس انسجام روان و همچنین افزایش در سبک مقابله ای مساله  مدار بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discriminant analysis of rumination, pathological anxiety and cognitive emotional regulation strategies based on positive and negative affectivity levels

نویسندگان [English]

  • Mina Darskhan 1
  • Shahram Vaziri 2
چکیده [English]

Effective usage of coping responses assist individuals in overcoming the issues related to physical, psychological, interpersonal, social, and personal conflicts. Also, psychological integrity is a general alignment that conveys the extent to which the individual is feeling confident, stable, and dynamic in order to see internal and external stimuli in a predictable, transparent, and structured way. The aim of this study is to evaluate the effectiveness of mindfulness-based stress reduction on psychological integrity and coping responses among the patients with asthma. For this purpose, in a quasi experimental study with pre-test, post-test, and control group design, 30 patients with asthma were selected by convenience sampling method and randomly assigned into experimental and control groups (n = 15). The experimental group received eight sessions of mindfulness-based stress reduction treatment (MBSR); whereas, the control group received no intervention. Subjects in both groups were assessed before and after the intervention in order to evaluate their sense of psychological integrity and coping responses. The MANOVA results revealed that MBSR lead to increased sense of psychological integrity, a significant reduction in emotion-focused coping responses, and meaningful increase in problem-focused coping responses. This study showed that MBSR, as a modern intervention, is an effective approach to advance patients’ sense of psychological integrity and problem-focused coping responses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • quality of life
  • Patients with Multiple Sclerosis