پیش بینی بهبودی ادراک شده و بهبودی عینی براساس متغیرهای روان شناختی پس از عمل قلب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روانپزشکی مرکز تحقیقات روان تنی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران (اصفهان) تهران، ایران

3 دپارتمان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله اعظم، تهران، ایران

4 دپارتمان روانپزشکی، مرکز تحقیقات روان تنی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

بیماریهای عروق کرونر قلب و مرگ و میر حاصل از آن رو به افزایش و مهم ترین عامل مرگ و میر و ناتوانی در ایران است. نقش عوامل روان شناختی مثبت به عنوان تعدیل کننده درسیر بیماری و بهبودی جای بحث است. هدف پژوهش حاضر، بررسی برخی  عوامل آسیب شناختی مثبت دربرخی شاخص های بهبودی بعد از عمل قلب بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 43 نفر از بیماران مراجعه کننده به مرکز قلب جماران تهران جهت انجام عمل جراحی قلب به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر بخشودگی بین فردی، نگرشهای ناکارآمد، افسردگی، اضطراب  استرس و شاخص بهبودی بیماران قلبی، قبل و سه ماه بعد از عمل قلب باز مورد آزمون قرار گرفتند.تحلیل رگرسیون، نشان داد که نگرشهای ناکار آمد با افزایش نمرات افسردگی، افزایش نمرات بخشودگی با کاهش افسردگی، اضطراب و استرس همبستگی دارد. همچنین از سه خرده مقیاس بخشودگی، کنترل رنجش با هر سه متغیر افسردگی، اضطراب، استرس و مولفه ی درک واقع بینانه فقط با متغیر اضطراب رابطه ی معکوس معناداری نشان داد. به علاوه، بخشودگی و نگرشهای ناکارآمد     می توانند با واسطه گری نمرات افسردگی، اضطراب و استرس، پیش بینی کننده ی تب، درد و تنگی نفس بعد از عمل جراحی باشند. به نظر می رسد عوامل روان شناختی درسیر بهبودی بیماریهای قلبی موثر است و در این بین بخشودگی، عامل موثر بر وضعیت سلامت روان و در این مسیر سلامت روان بر اساس شاخص های استرس، اضطراب و افسردگی در سیر بهبودی بیماران قلبی اثر می­گذارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of collateral dimensions and operating traits of high schizotypal and obsessive-compulsive disorder symptoms

نویسندگان [English]

  • Amrollah Ebrahimi 1
  • Zahra Emami 2
  • Seyyed Mohamad Hasan Kalantar Moetamedi 3
  • Hamid Nasiri deh Sotkhi 4
چکیده [English]

Coronary heart disease and deaths resulting from it are rising and is the most important factor for mortality and disability in Iran. The role of positive psychological factors as mediators in the disease course and recovery process is debatable. The aim of this study is to evaluate particular positive psychopathological factors in relation to certain indicators of recovery after heart surgery. Therefore, in a correlational descriptive study, 43 patients, referred for heart surgery to Jamaran Heart Center in Tehran, were selected through availability sampling method and assessed for forgiveness, dysfunctional attitudes, depression, anxiety, stress, and cardiac recovery index prior to, after, and three month following heart surgery. Regression analysis revealed correlation between dysfunctional attitude and increase in depression, increase in forgiveness and decrease in depression, anxiety, and stress. Furthermore, from the three subscales of forgiveness, resentment control with all three variables of depression, anxiety, and stress; and the variable of realistic understanding only with anxiety showed a significant inverse relationship. Additionally, forgiveness and dysfunctional attitudes can predict after surgery fever, pain, and shortness of breath through mediation of depression, anxiety, and stress scores. It seems that psychological factors are effective on recovery process of heart diseases from which forgiveness is the influencing factor on psychological health and in this way, psychological health, based on indicators of stress, anxiety, and depression, affect recovery process of patients with hearth diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment therapy
  • marital compatibility
  • Infertile Women