اثر بخشی معنویت درمانی گروهی بر میزان سرمی سایتوکین‌های اینترفرون گاما و فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا در زنان مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،کرج، ایران

2 دپارتمان روان شناسی بالینی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی. رودهن. ایران

3 دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران. ایران

چکیده

شواهد فراوانی مبنی بر ارتباط میان مسایل روانی، اجتماعی و معنوی  با  سیستم های  زیستی بدن از جمله سیستم ایمنی وجود دارد. مبتلایان به سرطان پستان، پریشانی های عمیقی را درباره ی امکان عود مرگ و میر، تصویر بدنی و مشکلات روان شناختی تجربه می کنند. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر میزان سرمی ‌سایتوکین های اینترفرون گاما و فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا در زنان مبتلا به سرطان پستان بود. بدین منظور، در یک کارآزمایی بالینی نیمه تجربی، 16 بیمار مبتلا به سرطان پستان بیمارستان شهدای تجریش تهران به صورت نمونه ی هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه کاربندی شدند. گروه آزمایش به مدت 12 جلسه تحت مداخله مبتنی بر معنویت درمانی قرار گرفت. سطوح سرمی سایتوکین  ‌های اینترفرون گاما و فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا در هر دو گروه قبل، بعد و سه ماه پس از آخرین جلسه  اندازه گیری شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره ی سطوح سرمی سایتوکین ‌های اینترفرون گاما و فاکتور نکروز دهنده ی تومورآلفا بیماران، نشان داد که معنویت درمانی در کاهش معنادار سطوح سرمی سایتوکین  ‌های اینترفرون گاما و فاکتور نکروز دهنده ی تومور آلفا زنان مبتلا به سرطان پستان موثر است و در طول زمان از پایداری نسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of cognitive rehabilitation on working memory and verbal fluency in dyslexic students (a single case study)

نویسندگان [English]

  • Leila Fallahi 1
  • Farah Lotfi Kashani 2
  • Abbas Masjedi Arani 3
چکیده [English]

There is ample evidence confirming the relationship between psychological, social and spiritual issues and human’s biological systems, including the immune system. Breast cancer patients usually face significant distress related to probability of recurrence, death, body image, and psychological problems. The aim of this study is to examine the effectiveness of group spiritual therapy on serum levels of Cytokine interferon-gamma and tumor necrosis factor alpha among women with breast cancer. Therefor, in a semi-experimental study, 16 patients with breast cancer referred to Shohada Tajrish Hospital in Tehran were purposefully selected and randomly divided into experimental and control group. The experimental group received 12 sessions of spiritual therapy. The serum levels of Cytokine interferon-gamma and tumor necrosis factor alpha of subjects in both groups were measured before, after, and three month after the last session.  Multivariate analysis of variance of serum levels of Cytokine interferon-gamma and tumor necrosis factor alpha revealed that spiritual therapy is effective in reducing serum levels of Cytokine interferon-gamma and tumor necrosis factor alpha in women with breast cancer and has relative endurance over time. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cytokines
  • Spiritual therapy
  • breast cancer