اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران قلبی- عروقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

2 دپارتمان علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

3 دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، اصفهان، ایران

چکیده

بیماری­های قلبی­- عروقی، علت عمدهی ناتوانی و مرگ در کشورهای مختلف جهان بوده و با وجود ابداع روش­های مختلف درمانی، هنوز شیوع بالایی دارد. اگرچه مهم­ترین عوامل روان شناختی در ایجاد و پیشرفت بیماری­های قلبی مورد مناقشه است اما، پژوهش­های مختلف نشان می­دهد که عوامل روان شناختی به طور معناداری در پیدایش بیماری­های قلبی- ­عروقی نقش دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران قلبی- عروقی بود. بدین منظور، 103 بیمار قلبی- عروقی شهرستان کاشان، غربالگری شده و از بین آنها 60 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل کاربندی شدند. گروه آزمایش، 8 جلسه تحت درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی  قرار گرفت ولی گروه کنترل هیچ درمان روان شناختی دریافت نکرد. گروهها قبل و بعد از درمان از نظر کیفیت زندگی مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که از لحاظ متغیر کیفیت زندگی بین گروه مداخله و گروه کنترل در پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد.  به نظر می رسد کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در بهبود کیفیت زندگی بیماران - عروقی موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sexual variety seeking based on early maladaptive schemas, parenting styles and moods

نویسندگان [English]

  • Abdollah Omidi 1
  • Javad Moemeni 1
  • Fariba Rayegan 2
  • Hosein Akbari 2
  • Enseye Talighi 3
چکیده [English]

Cardiovascular diseases are the mainly causes of disability and death in countries around the world and despite the advances of different treatment methods, are still at high prevalent rate. Although the most important psychological factors in the development and progression of heart disease are disputed, numerous studies have shown that psychological factors are significantly involved in the development of cardiovascular diseases. This study assesses the effectiveness of mindfulness-based stress reduction on the quality of life among the patients with cardiovascular diseases. In order to do so, a total of 103 patients with cardiovascular disease in Kashan city were screened, from whom 60 were randomly selected and assigned to experimental and control groups. The experimental group received 8 sessions of mindfulness-based stress reduction training while the control group did not receive any intervention. Subjects in both groups were evaluated for health related quality of life and the results revealed significant difference between the experimental and control groups in terms of quality of life. It seems that mindfulness-based stress reduction is effective on quality of life among cardiovascular patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness-based stress reduction
  • cardiovascular diseases
  • quality of life