تفاوت های جنسیتی در مدل ساختاری شخصیت مرزی، راهبردهای تنظیم هیجانی و خشونت خانگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، کرج، ایران

2 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی آستارا، آستارا، ایران

چکیده

در مدل آبشار هیجانی، افراد دارای شخصیت مرزی برای اجتناب از راهبردهای تنظیم هیجانی ناسازگارانه به برون­ریزی خشونت نسبت به همسر خود مبادرت می­کنند. با این حال تفاوت­های جنسیتی در این مدل نادیده گرفته شده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین تفاوت­های جنسیتی در مدل ساختاری پژوهش بود که در ان شخصیت مرزی و راهبردهای تنظیم هیجانی نشخوار فکری و سرکوب فکر در قالب یک مدل، خشونت خانگی را پیش­بینی می­کند. بدین منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 311 دانشجوی متاهل انتخاب و از نظر تاکتیک­های تعارضی، نشانه­های مرزی، سبک­های پاسخ نشخواری و سرکوب مورد آزمون قرار گرفتند. یافته­های پژوهش نشان داد که مدل ساختاری پژوهش به صورت متفاوتی با داده­های دو گروه مردان و زنان برازش دارد. در این پژوهش رابطه ی بین شخصیت مرزی و نشخوار فکری و همچنین رابطه بین شخصیت مرزی و خشونت خانگی در زنان قوی­تر از مردان بود. به نظر می رسد صفت روان­ازرده­گرایی ممکن است، موجب درگیری بیشتر در انواع خشونت از جمله خشونت خانگی در زنان با شخصیت مرزی شود. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender differences in the structural model of borderline personality, emotional regulation strategies and domestic violence

نویسندگان [English]

  • Roya Aftab 1
  • Ahmad Karbalayi 1
  • Sadegh Taghilo 2
چکیده [English]

In an emotional waterfall model, in order to avoid maladaptive emotional regulation strategies to externalization, people with borderline personality venture out on externalization of violence towards their spouse. Yet gender differences in this model is ignored. The purpose of this study was to determine gender differences in the structural model in which borderline personality and emotional regulation strategies, thought rumination and suppression of thought is predicted in a form of domestic violence model. For this purpose, in a descriptive study, correlational type 311 married students were selected. They were tested in terms of conflict tactics, borderline signs, ruminative response styles and repression. Findings indicated that the study structural model fit with data of both groups of men and women in a different way. In this study, the relationship between borderline personality and rumination, as well as the relationship between borderline personality and domestic violence were stronger in women than men. It seems Neuroticism trait may be a factor causing women with borderline personality get more involved with different forms of violence, including domestic violence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender differences
  • Domestic violence
  • borderline personality