رابطه ی واکنش نسبت به لکنت با کیفیت زندگی افراد دارای لکنت زبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دپارتمان گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

گاهی توانایی های زبانی در انسان به علل شناخته یا ناشناخته دچار اختلال و آسیب می شود و یکی از اختلالات مهم و شناخته شده در زمینه ی توانایی های زبانی و گفتاری، لکنت است. در گفتار و رفتار افراد لکنتی ویژگی های عاطفی، رفتاری و شناختی خاصی وجود دارد که به طور اختصاصی به احساسات، رفتارها و نگرش هایی اشاره دارد که مربوط به فرایند برقراری ارتباط است. هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه ی بین واکنش نسبت به لکنت (شناختی، عاطفی و رفتاری) با  کیفیت زندگی افراد دارای لکنت بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی، 50 نفر از جامعه ی افراد دارای لکنت زبان مراجعه کننده  به کلینیک  گفتاردرمانی شهر اصفهان  به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر تجربه ی فرد از لکنت زبان، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج همبستگی و رگرسیون چندگانه نشان داد که بین واکنش نسبت به لکنت (شناختی، عاطفی و رفتار ی) با کیفیت زندگی افراد دارای لکنت زبان همبستگی منفی و معناداری وجود دارد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که بین واکنش نسبت به لکنت ( شناختی، عاطفی و رفتاری) با کیفیت زندگی افراد دارای لکنت رابطه وجود دارد و هم چنین واکنش های شناختی، عاطفی و رفتاری می تواند کیفیت زندگی افراد دارای لکنت زبان را پیش بینی کند. بر این اساس، ارایه ی مداخلات به هنگام توسط متخصصین و درمانگران ضروری به نظر می رسد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the relationship between reactions to the stuttering and quality of life experienced by individuals affected by stuttering

نویسندگان [English]

  • Atena Emami Meibodi 1
  • Shokohosadat Banijamali 1
  • Seyedeh Monavar Yazdi 1
  • Meisam Shafiei 2
  • Atefeh Moazeni 1
چکیده [English]

Occasionally, the speech abilities of individuals are impaired for known or unknown reasons and stuttering is one of these deficiencies. There are particular emotional, behavioral, and cognitive characteristics in stutters’ speech and manner that are specifically related to feelings, behaviors, and attitudes associated with the process of communication. The purpose of this study is to determine the relationship between cognitive, emotional, and behavioral reactions to the stuttering and the quality of life experienced by individuals who suffer from stuttering. Therefore, through a descriptive correlative research, 50 individuals diagnosed with stuttering were selected through convenience sampling method from clients population referred to Speech Therapy Clinic in Esfahan and evaluated for their experience of stuttering (the Overall Assessment of the Speaker's Experience of Stuttering Questionnaire (OASES-A). Data analysis by correlation matrix and multiple regressions determined that there is a negative and significant correlation between cognitive, emotional and behavioral responses to stuttering and the severity of impact of stuttering on individual's life experience. Furthermore, cognitive, emotional and behavioral reactions can predict the severity of stuttering effect on the quality of life experienced by individuals who suffer from stuttering. Hence, timely intervention by appropriate professionals seems necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reactions to stuttering
  • quality of life
  • stuttering