اثربخشی مداخله ی شناختی – رفتاری گروهی بر کاهش هراس اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دپارتمان روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

چکیده

هراس اجتماعی، یکی از اختلالات اضطرابی شایع است که به دلیل کناره­گیری از جمع و ترس از ارزیابی منفی توسط همسالان، با افت تحصیلی زود­هنگام و کاهش عملکرد تحصیلی فرد ارتباط دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی مداخله ی شناختی- رفتاری گروهی بر کاهش هراس اجتماعی در دانش­آموزان پسر بود. بدین منظور، طی یک پژوهش نیمه­آزمایشی از نوع پیش­آزمون پس­آزمون با گروه کنترل و پیگیری، 30 نفر از دانش‌آموزان پایه ی هفتم وهشتم با تشخیص هراس اجتماعی از دبیرستان‌های دولتی پسرانه ی منطقه ی 6 شهر تهران با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به   شیوه ی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل کاربندی شدند. گروه ها در سه مقطع پیش و پس از مداخله و پیگیری از نظر میزان هراس اجتماعی مورد آزمون قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت مداخله ی گروهی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر هراس اجتماعی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد هراس اجتماعی در گروه آزمایش در مرحله ی پس­آزمون و پیگیری در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری کاهش یافته است. به نظر می رسد که مداخله ی گروهی شناختی- رفتاری در کاهش هراس اجتماعی دانش­آموزان پسر می‌تواند به عنوان یک روش درمانی موثر مورد استفاده قرار گیر

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Group Cognitive-Behavioral Intervention on The Reduction of Social Phobia in Male Students

نویسندگان [English]

  • Hosein Abedi Paricha 1
  • Elaheh Sadeghi 1
  • Bita Shalani 2
  • Saeid Sadeghi 3
چکیده [English]

Social phobia is a common anxiety disorders that is associated with decline or failure in academic performance due to withdrawal from peers and fear of their negative evaluation. The purpose of this study is to examine the effectiveness of group cognitive-behavioral therapy on the reduction of social phobia among male students. The study used a semi-experimental design with pretest–posttest, control group and follow-up. The study population consisted of male students in seventh and eighth grade in Tehran district 6, who were diagnosed with social phobia. Of this, 30 students were selected through convenience sampling method and randomly assigned to experimental and control groups (n=15). Subjects in both groups were evaluated for Social Phobia in three stages of pre and post intervention and follow up. The experimental group received eight sessions of group cognitive-behavioral intervention based on social phobia. The results of analysis of covariance by Spss showed that the level of social phobia was significantly reduced in experimental group compared to the control group, both in the posttest and the two-and-a-half-month follow-up. It could be concluded that group cognitive behavioral interventions can be used as an effective treatment method in reduction of social phobia among male students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Students
  • Group cognitive behavioral therapy
  • Social Phobia