پیش بینی افسردگی و کیفیت خواب بر اساس نشخوار فکری و مولفه‌های آن (خودخوری و تامل) در بیماران مبتلا به رماتیسم مفصلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

بیماری­هایرماتیسمی،اغلبباشیوعبالای اختلالاتروان پزشکیوپریشانی­هایروان­شناختی  همراه است اما، نقش عواملروان­شناختیدراینبیمارانبهندرت موردارزیابیقرارمی گیرد. هدف پژوهش حاضر، پیش­بینی افسردگی و کیفیت خواب بر اساس نشخوار فکری و مولفه­های آن (خودخوری و تامل) در بیماران مبتلا به رماتیسم مفصلی بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 75 بیمار مبتلا به رماتیسم مفصلی مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی بیمارستان حافظ شیراز به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و از نظر سبک­های پاسخ، کیفیت خواب و افسردگی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی و رگرسیون خطی نشان داد که نشخوار فکری و مولفه­های آن به طور معناداری (01/0>p )  افسردگی و کیفیت خواب نامطلوب را پیش­بینی می کنند. همچنین مشخص شد که مولفه­ی خودخوری بهتر از مولفه­ی تامل می­تواند افسردگی و کیفیت خواب نامطلوب را پیش­بینی کند. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، در بیمارانی که به طور مزمن به نشخوار فکری می­پردازند، احتمال بروز نشانه­های افسردگی و کیفیت خواب نامطلوب افزایش می­یابد که این مساله تاثیرات منفی ناشی از پیامدهای بیماری رماتیسم مفصلی را افزایش می­دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of depression and sleep quality based on thought rumination and its components (inhibition and reflection) in patients with Rheumatoid arthritis

نویسندگان [English]

  • Mina Vesal 1
  • Mohamad Ali Nazarinaya 2
چکیده [English]

Rheumatologic diseases are often associated with a high prevalence of psychological disorders. In spite of the prevalence of rheumatoid arthritis in Iran, the role of psychological factors has not been evaluated among the population affected by this disorder. The aim of the present study is to predict depressive symptoms and sleep quality based on rumination and it's subtypes in patients with Rheumatoid Arthritis. To do so, in a descriptive correlational study, 75 patients with Rheumatoid arthritis referred to Hafiz rheumatology clinic at Shiraz University of Medical Science were selected through convenience sampling method, and assessed for style of response, quality of sleep, and depression. Research tools included Response Styles Questionnaire (RSQ), the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), and Beck Depression Inventory (BDI). Data analysis was performed coefficient of correlation and linear regressions were used to compare data. The results indicated that the rumination and its subtypes significantly predict the quality of sleep and depressive symptoms (p 0<01). Also, brooding was a better predictor than reflection to predict the sleep quality and depressive symptoms. Results confirmed that patients who are afflicted by chronic rumination are more likely to experience symptoms of depression and poor quality sleep. It may increase the complication of Rheumatoid Arthritis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thought rumination
  • Inhibition
  • Reflection
  • Depressive symptoms
  • Sleep quality