رابطه ی دوسوگرایی در ابراز هیجان و افسردگی: نقش واسطه ای مشکلات بین فردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران ایران

4 دپارتمان روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

شیوع رو به رشد و عوارض گسترده ی افسردگی، ضرورت بررسی و­ آسیب­شناسی عوامل موثر در این اختلال را آشکار می­سازد. مطالعه ی اثرهای واسطه­ای، یک روش استاندارد برای بررسی مدل­های آسیب­شناسی به شمار می­آید. هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین دوسوگرایی در ابراز هیجان و افسردگی و نقش واسطه­ای مشکلات بین­فردی در این ارتباط بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی،  521 نفر (420 زن و 101 مرد) از دانشجویان سه دانشگاه در تهران (دانشگاه شاهد، دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران) که به شیوه ی نمونه­گیری در دسترس انتخاب شده بودند، از نظر دوسوگرایی در ابراز هیجان، افسردگی و مشکلات بین­فردی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که تنها دوسوگرایی در ابراز هیجان­های مثبت با افسردگی رابطه دارد و ابعاد صراحت و مردم­آمیزی و پرخاشگری، شاخص مشکلات بین­فردی میانجی­ این رابطه هستند. معنادار بودن اثر مستقیم بین دوسوگرایی در ابراز هیجان مثبت و افسردگی نیز حاکی از آن است که دشواری در صراحت و مردم­آمیزی و پرخاشگری میانجی نسبی ارتباط بین این دو متغیر اند و متغیرهای دیگری نیز وجود دارند که در این رابطه نقش میانجی را ایفا می­کنند. بر این اساس می توان گفت که اختلال در روابط بین فردی یکی از مکانیزم­هایی است که باعث می­شود دوسوگرایی در ابراز هیجان مثبت با افسردگی همراه شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between ambivalence over emotional expression and depression: The intermediary role of interpersonal problems

نویسندگان [English]

  • Khadije Alavi 1
  • Mohamad Ali Asghari Moghadam 1
  • Abbas Rahiminejad 2
  • Hojatollah Farahani 3
  • Zahra Allame 4
چکیده [English]

Increasing prevalence and wide range consequences of depression indicate the necessity of investigating psychopathological factors associated with this disorder. Study of intermediary effects is a standard method for investigating pathological models. This study has examined the relationship between ambivalence over emotional expression and depression and the intermediary role of interpersonal problems in this relationship.
Therefore, in a descriptive correlational study, a sample of 521 (420 female and 101 male) students from three universities in Tehran (Shahed University, Tehran University and Islamic Azad University- Tehran medical branch) in academic year 2015-2016 were selected through availability sampling method and evaluated by Ambivalence over Emotional Expression Questionnaire (AEQ), Beck Depression Inventory (BDI-II), and Inventory of Interpersonal Problems (IIP). Path analysis method of the data revealed that only ambivalence over positive emotional expression is related to depression and aspects such as [difficulties in] assertiveness, sociability, and aggressiveness are the indications of intermediary role of interpersonal problems in this context. The significance of direct effect between ambivalence over positive emotional expression and depression is also demonstrating that [difficulties in] assertiveness, sociability, and aggressiveness are comparative mediators in the relationship of these two variables, and that there are other variables acting as mediators. According to this study, it is concluded that disturbance in interpersonal relationships is one of the mechanisms that link ambivalence over the expression of positive emotions to depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ambivalence over emotional expression
  • depression
  • Interpersonal problems