عوامل روان شناسی، چربی های خون و شدت بیماری عروق کرونر قلب: رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده توانبخشی، تهران، ایران

4 دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده، تهران، ایران

چکیده

بیماری عروق کرونر قلب یکی از مهم­ترین عوامل مرگ و میر در دنیا است. این بیماری چند عامل خطرساز مهم دارد که یکی از آن­ها عوامل روان­شناسی است.هدف این پژوهش تعیین نقش عوامل روان­شناسی در بیماری عروق کرونر قلب با میانجی­گری چربی­های خون بود. بدین منظور، طی یک  پژوهش توصیفی از نوع همبستگی 343  نفر از زنان و مردان مراجعه­کننده به مرکز قلب و بیمارستان فجر تهران  به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و از نظر افسردگی، اضطراب، استرس، حمایت اجتماعی ادراک شده، ابراز خشم، پرخاشگری، تیپ شخصیتی و میزان چربی­های خون مورد آزمون قرار گرفتند. شدت بیماری عروق کرونر قلب نیز توسط آنژیوگرافی عروق کرونر اندازه­گیری شد. داده­ها با استفاده از روش مدل­یابی معادلات ساختاری تحلیل شد ونتایج نشان دادچربی­های خون رابطه ی بین عوامل روان­شناسی و بیماری عروق کرونر قلب را میانجی­گری می کند.عوامل روان­شناسی بر شدت بیماری عروق کرونر قلب اثر دارد و بخشی از تاثیر آن­ها از طریق چربی­های خون اعمال می­شود. از این­رو پیشنهاد می­شود به عوامل روان­شناسی و چربی­های خون در بیماری عروق کرونر قلب در برنامه­های پیشگیری ودرمانی توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychological factors, blood lipids and the severity of coronary heart disease: a structural equation modeling approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Seairafi 1
  • Hassan Ahadi 1
  • Saeid Sadrghian 2
  • Hassan Ashayeri 3
  • MOjtaba Hbibi Asgari Abad 4
چکیده [English]

One of the most important factors in mortality in the world is coronary heart disease. This disease also has several risk factors, one of these is psychological factors. The purpose of this study was to determine the role of psychological factors in coronary heart disease which was mediated by blood lipids. For this purpose, in a descriptive study, 343 women and men who referred to Tehran Heart Center and Fajr hospital were selected from available samples. They were then tested in terms of depression, anxiety, stress, perceived support, anger expression, aggression, personality type, blood lipid levels. The severity of coronary artery disease was measured by coronary angiography. The data was analyzed using structural equation modeling. The results indicated that blood lipid meditated the relationship between psychological factors and coronary heart disease. Psychological factors have an effect on the severity of coronary heart disease and part of the influence is exerted by blood lipids. Hence, it is suggested that it should be paid attention to psychological factors and blood lipids of coronary heart disease in prevention and treatment programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coronary heart disease
  • blood lipid
  • psychological factors