اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش استرس ادراک شده در بیماران مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، یکی از شیوه های کاهش استرس ادراک شده در بیماران است.  هدف پژوهش حاضر،‌ بررسی اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش استرس ادراک شده در بیماران مبتلا به سرطان پستان بود. بدین منظور، تعداد 30 نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان بیمارستان شهدای تهران به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل کاربندی شدند. هر دو گروه، قبل و  بعد از آموزش ذهن آگاهی، از نظر سطح استرس ادراک شده مورد بررسی قرارگرفتند و گروه آزمایش در 8 جلسه یک ساعته تحت آموزش ذهن آگاهی گروهی قرار گرفت.  نتایج  تحلیل کوواریانس نمرات استرس ادراک شده آزمودنیها در دو مرحله ی پیش و پس آزمون، نشان داد که آموزش ذهن آگاهی بر کاهش نمرات استرس ادراک شده بیماران تحت آموزش، موثر بوده است.  بنابراین، می توان  این شیوه مداخله  را به عنوان شیوه ای مستقل یا در کنار سایر شیوه های درمانی مانند دارو درمانی برای کاهش استرس این مبتلایان،  بکار برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Mindfulness Training in Decreasing the Perceived Stress among the Patients Suffering from Breast Cancer

چکیده [English]

Cognitive therapy based on mindfulness is one of the methods of decreasing the stress among the patients and allows for less distressful perception of negative phenomena at the present time. Hence, the research purpose was to investigate the effectiveness of mindfulness training in decreasing the perceived stress among the patients suffering from breast cancer. Therefore, a sample of 30 women suffering from breast cancer hospitalized in Shohaday-e Tajrish hospital was selected through convenience sampling and assigned to the experimental and control group. Groups were tested with regard to mindfulness and perceived level of stress both prior to and subsequent to the treatment. The experimental group underwent eight one-hour sessions of group mindfulness training. Results of covariance analysis indicated that mindfulness training has been effective in decreasing the patients’ perceived level of stress. Therefore, this treatment can be employed both independently and along with other therapeutic methods like pharmaceutical treatment in the decrease of stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • Perceived Stress
  • breast cancer