کلیدواژه‌ها = تنظیم شناختی هیجان
ابعاد سرشت/ منش و افسردگی: نقش میانجی تنظیم شناختی هیجان

دوره 12، شماره 43، فروردین 1396، صفحه 27-36

سجاد بشرپور؛ نسترن عطارد؛ ساناز عینی