کلیدواژه‌ها = ساختار عاملی
ویژگی¬های روان سنجی و ساختار عاملی مقیاس ناامیدی کودکان و نوجوانان

دوره 9، شماره 34، دی 1393، صفحه 67-76

وحید نجاتی؛ نسرین اسماعیلیان؛ امید امانی


بررسی ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی پرسشنامه ی پنج وجهی ذهن آگاهی

دوره 9، شماره 33، مهر 1393، صفحه 77-87

محسن دهقانی؛ نسرین اسماعیلیان؛ فاطمه اکبری؛ مرجان حسنوند؛ احسان نیک منش


ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه (18 سوالی) مقیاس بهزیستی روان ‌شناختی ریف در دانشجویان دختر و پسر*

دوره 9، شماره 32، تیر 1393، صفحه 27-36

مهدی خانجانی؛ شهریار شهیدی؛ جلیل فتح آبادی؛ محمد علی مظاهری؛ امید شکری


بررسی ساختار عاملی، پایایی و اعتبار نسخه ی فارسی پرسشنامه ی وسواسی جبری ونکوور

دوره 7، شماره 26، دی 1391، صفحه 57-66

زهرا ایزدی؛ محمد رضا عابدی؛ سمانه معین