نویسنده = پورمحمدی، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. توجه متمرکز بر خود، دیگران و سوگیری قضاوت در افراد مبتلا به نشانگان اختلال هراس اجتماعی و افراد عادی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1394، صفحه 47-56

منصور بیرامی؛ یزدان موحدی؛ مرتضی پورمحمدی؛ عبدالخالق میناشیری