نویسنده = محسن دهقانی
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی فرم کوتاه پرسشنامه ی چند بعدی اجتناب از تجربه

دوره 11، شماره 39، بهار 1395، صفحه 57-66

نسرین اسماعیلیان؛ محسن دهقانی؛ فاطمه اکبری؛ مرجان حسنوند