نویسنده = حاجیه شیدایی
تاثیر درمان شناختی- رفتاری بر میل جنسی کم کار و رضایت زناشویی

دوره 10، شماره 36، تیر 1394، صفحه 7-16

مریم بختیاری؛ حاجیه شیدایی؛ سید عبدالمجید بحرینیان؛ محمد نوری