نویسنده = بساک نژاد، سودابه
تعداد مقالات: 1
1. اثر بخشی درمان های مبتنی بر مدل سرپایی عمقی ماتریکس و مدل مراحل تغییر بربهبود خودتنظیمی و خودکارآمدی پرهیز از مواد

دوره 10، شماره 35، بهار 1394، صفحه 47-56

مصطفی جعفری نژاد؛ سودابه بساک نژاد؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ یداله زرگر