نویسنده = مسعود غلامعلی لواسانی
اثربخشی برنامه ی مداخلات روان شناختی بر وزن نوزادان به هنگام تولد

دوره 11، شماره 42، دی 1395، صفحه 57-66

سمیه رجب پور فرخانی؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ غلامعلی افروز


ناگویی هیجانی و آسیب پذیری روانی- بدنی

دوره 9، شماره 34، دی 1393، صفحه 47-56

محمد علی بشارت؛ مرضیه مسعودی؛ مسعود غلامعلی لواسانی