نویسنده = محمدعلی بشارت
تعداد مقالات: 4
1. اختلال شخصیت وسواسی و کمالگرایی: بررسی مروری

دوره 14، شماره 51، بهار 1398، صفحه 77-88

محمدعلی بشارت؛ سیده اسماء حسینی؛ حسینعلی جاهد


2. دشواری تنظیم هیجان و سبک های دلبستگی در نمونه های بیمار و بهنجار

دوره 13، شماره 47، زمستان 1397، صفحه 77-87

محمدعلی بشارت؛ فرزانه رنجبر شیرازی؛ الهه حافظی؛ توحید رنجبری


3. مقیاس دشواری تنظیم هیجان

دوره 13، شماره 47، زمستان 1397، صفحه 89-92

محمدعلی بشارت