نویسنده = فاطمه اکبری
ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی فرم کوتاه پرسشنامه ی چند بعدی اجتناب از تجربه

دوره 11، شماره 39، فروردین 1395، صفحه 57-66

نسرین اسماعیلیان؛ محسن دهقانی؛ فاطمه اکبری؛ مرجان حسنوند


بررسی ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی پرسشنامه ی پنج وجهی ذهن آگاهی

دوره 9، شماره 33، مهر 1393، صفحه 77-87

محسن دهقانی؛ نسرین اسماعیلیان؛ فاطمه اکبری؛ مرجان حسنوند؛ احسان نیک منش