نویسنده = محسن دهقانی
نقش پیش بینی کننده ناتوانی ناشی از درد و ترس از حرکت در کارکرد خانواده ی بیماران مبتلا به درد مزمن اسکلتی ـ عضلانی

دوره 10، شماره 35، فروردین 1394، صفحه 57-66

راحله کمار؛ محسن دهقانی؛ علیرضا کیامنش؛ نسرین اسماعیلیان؛ فاطمه میرمحمدی


بررسی ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی پرسشنامه ی پنج وجهی ذهن آگاهی

دوره 9، شماره 33، مهر 1393، صفحه 77-87

محسن دهقانی؛ نسرین اسماعیلیان؛ فاطمه اکبری؛ مرجان حسنوند؛ احسان نیک منش