نویسنده = نسرین اسماعیلیان
ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی فرم کوتاه پرسشنامه ی چند بعدی اجتناب از تجربه

دوره 11، شماره 39، فروردین 1395، صفحه 57-66

نسرین اسماعیلیان؛ محسن دهقانی؛ فاطمه اکبری؛ مرجان حسنوند


نقش پیش بینی کننده ناتوانی ناشی از درد و ترس از حرکت در کارکرد خانواده ی بیماران مبتلا به درد مزمن اسکلتی ـ عضلانی

دوره 10، شماره 35، فروردین 1394، صفحه 57-66

راحله کمار؛ محسن دهقانی؛ علیرضا کیامنش؛ نسرین اسماعیلیان؛ فاطمه میرمحمدی


ویژگی¬های روان سنجی و ساختار عاملی مقیاس ناامیدی کودکان و نوجوانان

دوره 9، شماره 34، دی 1393، صفحه 67-76

وحید نجاتی؛ نسرین اسماعیلیان؛ امید امانی


بررسی ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی پرسشنامه ی پنج وجهی ذهن آگاهی

دوره 9، شماره 33، مهر 1393، صفحه 77-87

محسن دهقانی؛ نسرین اسماعیلیان؛ فاطمه اکبری؛ مرجان حسنوند؛ احسان نیک منش