نویسنده = علیرضا حیدری
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر عملکرد شناختی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1391، صفحه 27-36

فریبا نبوی آل آقا؛ فرح نادری؛ علیرضا حیدری؛ حسن احدی؛ محمد علی نظری