نویسنده = سپهوندی، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. توان طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد شخصیت در پیش بینی افسردگی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1392، صفحه 77-86

مهدی رضایی؛ سیمین غلامرضایی؛ محمد علی سپهوندی؛ فیروزه غضنفری؛ فضل اله دریکوند