نویسنده = حسن احدی
اثربخشی درمان گروهی نظم‌جویی هیجانی و درمان شناختی- رفتاری در تنظیم هیجان افراد دارای اضافه وزن

دوره 15، شماره 55، فروردین 1399، صفحه 27-36

مارال طوافی؛ محمد حاتمی؛ حسن احدی؛ سارا صرافی زاده


اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر خودکارآمدی، سبک زندگی مربوط به خوردن و شاخص توده‌ی بدنی در افراد فزون وزن

دوره 15، شماره 55، فروردین 1399، صفحه 47-56

نیکناز صالحی مقدم؛ محمد حاتمی؛ حسن احدی؛ حمیدرضا حاتمی


اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر عملکرد شناختی

دوره 7، شماره 26، دی 1391، صفحه 27-36

فریبا نبوی آل آقا؛ فرح نادری؛ علیرضا حیدری؛ حسن احدی؛ محمد علی نظری