نویسنده = بگیان کوله مرز، محمدجواد
تعداد مقالات: 1
1. نقش تجربه‌ی ترومای دوران کودکی، واکنش پذیری شناختی و درد ذهنی در اقدام کنندگان به خودکشی و افراد بهنجار

دوره 14، شماره 53، پاییز 1398، صفحه 77-89

محمدجواد بگیان کوله مرز؛ جهانگیر کرمی؛ خدامراد مومنی؛ عادله الهی