نویسنده = جاهد، حسینعلی
تعداد مقالات: 1
1. اختلال شخصیت وسواسی و کمالگرایی: بررسی مروری

دوره 14، شماره 51، بهار 1398، صفحه 77-88

محمدعلی بشارت؛ سیده اسماء حسینی؛ حسینعلی جاهد