نویسنده = اصلانی، خالد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه ی بین بدکارکردی جنسی و عواطف خودآگاه

دوره 12، شماره 43، بهار 1396، صفحه 37-46

نیره عبداللهی؛ شادی جزینی؛ عباس امان الهی؛ خالد اصلانی