نویسنده = صادقی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی مداخله ی شناختی – رفتاری گروهی بر کاهش هراس اجتماعی

دوره 11، شماره 41، پاییز 1395، صفحه 67-76

حسین عابدی پریچا؛ الهه صادقی؛ بیتا شلانی؛ سعید صادقی