نویسنده = لطفی کاشانی، فرح
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ساختار عاملی، پایایی و اعتبار پرسشنامه ی خودکارآمدی جنسی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1392، صفحه 47-56

شهرام وزیری؛ فرح لطفی کاشانی


2. سبک های هویت و پریشانی روانی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1391، صفحه 77-86

شهرام وزیری؛ فرح لطفی کاشانی